SECAM SlovakiaSECAM Slovakia

GDPR

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Vážení klienti, 

v zmysle zákona o ochrane osobných údajov Vám oznamujeme,  že chránime Vaše osobné údaje s náležitou starostlivosťou a v zmysle platných zákonov. Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby Vaše osobné údaje neboli zneužité.  

 Vzhľadom k informačnej povinnosti vydávame toto vyhlásenie, ktorého cieľom je oboznámiť Vás o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj o Vašich právach a povinnostiach.

 

Osobné údaje zbierame za účelom:

 

Právny základ ktorý nám umožňuje osobné údaje získavať: 

 

Na základe oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje za účelom prezentácie a archivácie našej činnosti, ako sú napr. fotografie, video - zvukové záznamy z aktivít spoločnosti. Uvedené spracúvanie sa týka všetkých osôb, ktoré spolupracujú s našou spoločnosťou alebo podporujú našu činnosť. Údaje sa využívajú výlučne na vnútornú potrebu a nie sú poskytnuté ďalšiemu príjemcovi bez Vášho súhlasu. V prípade iných zákonných povinností sa osobné údaje poskytnú  podľa iných platných zákonov.

    

Príjemcom osobných údajov je:

 

Dodávatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje sú vyberaní s náležitou starostlivosťou. Poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona. 

Vaše osobné údaje sa neprenášajú a ani nemáme úmysel prenášať ich do tretej krajiny. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem krajín Európskej únie a štátov EHP. 

Doba uchovávania osobných údajov je určená podľa osobitných platných zákonov a zákona o archívoch a registratúrach. Riadime sa zásadou minimalizácie uchovávaných osobných údajov, teda uchovávame ich len po dobu určenú zo zákonov a na archivačné účely podľa registratúrneho plánu.

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva: 

Spoločnosť nevyužíva pre svoje potreby automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.


Osobné údaje sa spracúvajú len za účelom na ktorý boli získané a nie je predpoklad , že sa budú ďalej spracúvať na iný účel ako na ten, na ktorý boli získané.

  

 

Ján Buda
konateľ spoločnosti

 

 

Spolupracujeme