SECAM SlovakiaSECAM Slovakia

Revízie

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. §9 ods. 1 písmeno a) predpisuje zamestnávateľovi povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, vykonávať revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení) a zároveň je zamestnávateľ povinný odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti elektrických zariadení.

 

Naša spoločnosť  vykonáva komplexné služby v oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrickýchSlužby, ktoré poskytujeme:

 

 

V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

 

 

Spolupracujeme